الف) تحصیلات

 • کارشناسی رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهر ان

 • دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

 • تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول

ب) تدریس

سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری عمدتا در دروس :

 • حقوق جزای عمومی اسلام دانشگاه فردوسی مشهد

 • کلیات حقوق، جرم شناسی، متون حقوقی، جامعه شناسی جنایی، جامعه المصطفی العالمیه قم

 • جرم شناسی، متون حقوقی، جامعه شناسی جنایی، حقوق جزای اختصاصی، بزهکاری اطفال کیفرشناسی، سیاست جنایی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • سیاست جنایی ، جرم شناسی نظری، جرم شناسی کاربردی، متون حقوقی پیشرفته دوره دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • متون فقه جزایی، متون حقوقی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

 • تدریس دروس مختلف در مراکز تخصصی حوزوی مانند مرکز تخصصی قضا ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزش عالی امام خمینی

 • سیاست جنایی مقطع دکتری دانشگاه کاشان

 

 

آدرس محل کار :  قم، کیلومتر پنج جاده قدیم تهران، پردیس قم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

شماره تماس :  36166157 (9825+)

پست الکترونیکی :  mirkhalili@ut.ac.ir

 

                                       

 

Copyright http://www.drmirkhalili.ir (2016)

All rights reserved. Designed by: H & R