الف) مسئولیت همایش ها

 1. رئیس همایش منطقه ای پیشگیری وضعی از بزهکاری یزد 1386

 2. دبیر علمی همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی کودکان کرمان 1392

ب) کتب

 1. پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1388

 2. حقوق جزای عمومی،(تالیف) انتشارات جامعه المصطفی العالمیه

 3. تالیف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری از منظر آموزه های اسلامی در شرف اتمام

 4. ترجمه جرم شناسی مفاهیم کلیدی، انتشارات بهنامی، مرداد 1394

 5. بررسی جرم شناختی شیطان گرایی، انتشارات بهنامی ، فروردین ماه 1394

 6. اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392

ج) مقالات

 1. پیشگیری اولیه مدرسه محور از بزهکاری: فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ISC، شماره"32"دوم خرداد 1391

 2. نیمرخ جرم شناختی بزهکاران سایبری : فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،ISC، شماره نهم، 19/2/1394 .صص111-146

 3. تأثیر ساختار خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان: فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، "118" ISC، 1/12/1390 ، صص41-50

 4. پیشگیری کیفری از بزه دیدگی مکرر: مجله حقوق اسلامی، شماره 34، 1/7/1391 ، صص 167-192

 5. بسترهای توسعه اعمال قوانین جزایی در مکان: نشریه آموزه های حقوق کیفری، شماره 8، 1/12/1393صص181-206

 6. سیاست جنایی مشارکتی اسلام: رهیافت های نوین پیشگیری از جرم، شماره 1 ، 30/9/1391، صص74-19

 7. مبانی واکنش علیه مجرمان با نگاهی به دیدگاه اسلام، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره1، 30/1/1391 صص131-97

 8. توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی: ISC ، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره3، 11/7/1387، صص297-316

 9. مراتب تعزیر ISC ، پژوهش های فقهی، شماره4" 10/1/1393 صص677-706

 10. زندان و اصلاح الگوی مصرف، مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،20/3/1392 صص227-288

 11. التشریع الجنایی الاسلامی و علم ضحایا الجریمه الوقایی، مجله الاجتهاد و التجدید، شماره17، 1/12/1389

 12. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در قران کریم، فصلنامه دانش انتظامی، ISC شماره1، 15/4/1393 صص27-47

 13. بررسی علل و زمینه های بروز جرائم جنسی، پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره دوم" 18/10/1391 صص113-130

 14. استفاده از احکام وضعی و تکلیفی در پیشگیری وضعی از جرم، ISC ، پژوهش های نهج البلاغه، شماره 42-43" 1/4/1392 صص121-152

 15. جرم شناسی، دانشنامه جهان اسلام، شماره 13، 20/3/ 1389 صص658-655

 16. نقش تقویت حفاظتی آماج ها در پیشگیری از جرم، ISC ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره10، 31/2/1388 صص54-27

 17. مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک، ISC ، فصلنامه دانش انتظامی، شماره2، 26/6/1393

 18. بازپژوهی تجری در آموزههای اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم شناسی ISC ، نامه مفید، شماره16" 1/12/1389 صص25-42

 19. نمای سیاست کیفری اسلام، ISC ، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره 7"28/9/1389 صص197-177

 20. سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزههای اسلامی، ISC ، حقوق اسلامی، شماره 31" 1/12/13901صص125-95

 21. برخورد امام علی ع با مجرمان: دانشنامه امام علی (ع)انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، جلد پنجم، 1380

 22. خشونت و مجازات : مجله کتاب نقد 1378 شماره 14 و 15

 23. اصلاح سیاست های قضایی : مجله کتاب پاییز 1379 شماره16

 24. بزه دیده شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام، مجله فقه و حقوق، سال سوم، شماره 11، زمستان1385

 25. نقش تقویت حفاظتی آماج ها در پیشگیری از جرم، همایش منطقه ای پیشگیری از وقوع جرم، یزد 1387

 26. ارش البکاره و مهر المثل در فقه امامیه و حقوق ایران باتاکیدبررویه قضایی، همایش بین المللی حقوق زن در اسلام، قم 1392

 27. مفهوم گناه و اقسام آن در قرآن و روایات، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، 1393

 1. Criminological review of Violence (Library Research in Some Cities in Iran) ,Elixir International journal, "63"17/7/1392, 18406-18413

 2. Study of Post-liberation Prisoners Watchers the Light of Fuzzy Logic, ISI , SCOPUS , advances in environmental biology,674-679, "25"1393/10/10

 3. Contradiction of Situational Crime Prevention with Individual’s Privacy and Liberty , Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, "4" , 1393/1/15,p.p 466-475

 4. The Impact of Family Structure on Juvenile Delinquency: (A Case Study of Male Inmates at a Juvenile Detention Center and Male High School Students in Shiraz), Weekly Science international Research Journal, "32" 1392/12/8

 5. CRIMINAL LIABILITY ON CRIMINAL PRODUCTS IN CINEMA, TV AND THEATER, International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, "4" 1393/8/8 p.p 81-84

 6. CRIMINOLOGICAL STUDY ON THIEVES’ DIGIT LENGTH (FARS RACE) IN BIRJAND JAIL, International Journal of Development Research, "2"1392/12/2 240-243

 7. The necessity of differential penal support of women in the family, Elixir International journal, "74"27217-27221, 1393/7/3

 8. Product circulation transparency, ISI , JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT, "3" 1393/12/20 123-128

 9. Theoretical Basis of the Public Penalizing,ISI , SCOPUS , Scholarly Research Exchange, "2" 1393/12/9 494 – 496

 10. CIVIL LIABILITY OF MASS MEDIA IN IRAN, International Journal of Recent Scientific Research, "2" 1392/11/12 496 – 499

 11. The Criminological Investigation of Marriage with an Adoptee, ISI International Journal of Review in Life Sciences, "5" 1394/2/17 1002-1008

 12. The role of supervision and inspection in prevention of crime, Elixir International journal, "65" 1392/7/12 19762-19766

 13. Criminal responsibility condition and the nature of the crime caused by the road defect in traffic accident, ISI , SCOPUS, Scholarly Research Exchange, "2" 1394/2/11 357 – 361

 14. THE EFFECT OF ECONOMIC FACTORS ON MENTAL DISORDER RESULTING TO CRIME , Asian Economic and Financial Review, ,"9" 1393/1/20 1201-1207

 15. Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons ,ISI , JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT,, "2" 1393/11/21 156-161

 16. Green criminology at a glance, Elixir International journal, 1394/4/1 33266-33270 "2015"

 17. Criminological review of sexual crimes, JCR , WOS , ISI , SCOPUS ,WULFENIA, "20" 1392/5/17 398-414. Web of science Journal

 18. Duties of the Government in Crime Prevention , Journal of Social Issues & Humanities, "7" 1392/9/16 18-23

 19. BIGOTRY AND CRIME, International Journal of Recent Scientific Research, "2" 1392/11/18 480 – 487

 20. Criminal Responsibility of Car Manufacturers in Car Accident, Visi Jurnal Akademik, "6"1393/9/14 , 26-31

 21. The Cost of Criminal Justice and Efficiency ISI , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, "12" 1392/8/12 62-66

 22. Execution analysis in Iran law, ISI , SCOPUS , advances in environmental biology, "25"1393/10/10 658-661

 23. STUDYING THE RATIO OF SECOND FINGER (FOREFINGER) TO FOURTH ONE (RING FINGER), International Journal of Development Research, "8"1394/5/10 1-3

 24. CRIMINOLOGICAL STUDY OF DEVIATIONAL AND MISLEADING SATANISM SECT, international journal of current research, "1" 1392/11/2 4777-4780

 25. Studying the Roots of Anomie in Iran before Islamic Revolution (With a Glance to France and USA) ISI, JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES, "12" 1393/8/6 296-302

 26. Violationization in the Criminal Policy of Iran, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, "1" 1392/10/30 290-298

 27. The impact of immotiotional challenges of family on children delinquency, ISI Journal of Basic and Applied Scientific research, "9" 1392/6/31 318-327

 28. The psychological factors of Juvenile delinquency in Ahwaz ISC, ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, "1" 1393/10/11 210-215

 29. The effect of family challenges on juvenile delinquency (library research) Elixir International journal, "64" 1392/9/6 19465-19472

 30. Criminals Resocialization in the Criminal Justice Policy of Iran, American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences 1393/7/23 1-6, "2014"

 31. Major Factors of increasing robbery (Field Study in the City of Yasuj)Elixir International journal, "71" 1393/3/11 25007-25014

 32. PRESERVATION OF AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL LANDS IN THE CRIMINAL POLICY OF IRAN, International Journal of Information Research and Review, "02" 1393/12/9 335-340

 33. DELINQUENCY CONNIVANCE IN CRIMES AGAINST VIRTUES, International journal of current research, "1" 1392/11/6 4661-4665

 34. Product circulation transparency as a situational prevention tool against crime (based on smuggling crime) ISI JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT, "3" 1393/12/19 123-128

 35. Crime and offence prevention model in public institutions, International Journal of Scientific Management and Developmen, "7" 1393/5/5 302-305

 36. The Criminological Investigation of Marriage, ISI International Journal of Review in Life Sciences, "5" 1394/2/20 1002-1008

 37. A criminological study of crimes against the environment as economic crimes, European Online Journal of Natural and Social Sciences, "5" 1393/10/13 19762-19766

 

 

آدرس محل کار :  قم، کیلومتر پنج جاده قدیم تهران، پردیس قم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

شماره تماس :  36166157 (9825+)

پست الکترونیکی :  mirkhalili@ut.ac.ir

 

                                       

 

Copyright © http://www.drmirkhalili.ir (2016)

All rights reserved. Designed by: H & R